Follow

Politika územního rozvoje ČR: Kraj Vysočina si prosadil přímou účast při výběru lokality pro úložiště kr-vysocina.cz/vismo5/dokument V polovině července schválila Vláda ČR aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. Pro Kraj Vysočina obsahuje dokument hned několik důležitých pasáží, z nichž nejzásadnější je ta týkající se případného budoucího výběru finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!