Follow

Aktuální informace k očkování bez registrace: O víkendu nabídne velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory neregistrovaným vakcínu Moderna kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Vzhledem k tomu, že velké očkovací centrum Jihlava-Hruškové Dvory avizuje vyčerpání dodaných vakcín Jonson & Jonson, bude neregistrovaným zájemcům o očkování během víkendu 31. 7. a 1. 8. nabídnuta dvoudávková vakcína společnosti Moderna. Vakcínou...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!