Follow

Dobré nápady ze školních lavic mají zelenou kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Kraj Vysočina vyhlásil novou soutěž Ideathon 2021. Soutěž má za cíl podpořit inovativní studentské nápady ve výzvách z oblasti Digitalizace a modernizace ve středoškolském vzdělávání; Ekologie, šetrný životní styl a udržitelný rozvoj a IoT technologie v pracovním a studijním prostředí. Přihlášky je nutné zaslat do konce října, samotná soutěž se...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!