Follow

Kraj přispěje na údržbu zvláště chráněných území kr-zlinsky.cz/kraj-prispeje-na Mezi vlastníky luk v chráněných oblastech kraj rozdělí více než 729 tisíc korun. Výše finančního příspěvku pro jednotlivé vlastníky nebo nájemce pozemků je ovlivněna pracností údržby.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!