Follow

Ve Zlínském kraji má ukončené očkování proti covid-19 více než 200 tisíc osob kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraj Očkování i nadále probíhá v očkovacích centrech, kam je možné se registrovat jednoduše a rychle přes registrace.mzcr.cz/. Čekací doba na očkování je aktuálně nanejvýš týden od provedení registrace. Ode dneška nově zaregistrovaní dostanou termín druhé dávky 21 dní po první dávce. K dnešnímu dni je...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!