ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU kr-vysocina.cz/vismo5/dokument PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice

Doplnění spisu, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Doplnění spisu, seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí v řízení o odvolání proti stavebnímu povolení stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Novostavba míchacího centra betonových směsí Jaroměřice nad Rokytnou

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Změna trvalého dopravního značení na silnici I/23 u Vladislavi, okr. Třebíč v oblasti kolem železniční stanice Vladislav - upozornění na nižší šířku vozovky a složité směrové a výškové vedení trasy.

Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení kr-vysocina.cz/vismo5/dokument 8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Mořírna nerezové oceli ACO Přibyslav“ společnosti ACO Industries k.s.

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí kr-vysocina.cz/vismo5/dokument „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!