Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina (silnice I/19, I/23, I/34, I/37 a I/38) na území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou v souvislosti s prováděním prací spojených s údržbou a opravami silnic

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou dne 01. 01. 2020 od 17:15 do 18:30 hod. z důvodu konání slavnostního novoročního ohňostroje.

Usnesení z 25. zasedání komise pro výchovu, vzdělávání a sport RJMK ze dne 03.12.2019 kr-jihomoravsky.cz//Default.as pdf. (295kB)

Usnesení z 24. zasedání komise pro výchovu, vzdělávání a sport RJMK ze dne 19.11.2019 kr-jihomoravsky.cz//Default.as pdf.(200kB)

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!