Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení stavebního řízení na stavbu "I/37 Ostrov nad Oslavou - Křižanov" kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Předmětem stavby je oprava a zesílení konstrukce vozovky silnice I/37, dosypání krajnic, zprůtočnění příkopů, oprava propustků a odvodnění silnice.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2020 kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Usnesení vlády č. 1102 a 1103, kterými se zakazuje volný pohyb osob a maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami.

Vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12.11. 2020 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba:...

Transfuzní a tkáňové odd. FN Brno – Odběrové středisko Třebíč, hledá dárce rekonvalescentní plazmy kr-vysocina.cz/vismo5/dokument

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Terénní úpravy areálu „Na Šimpachu“ II. etapa (využití odpadů na povrchu terénu)

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace kr-jihomoravsky.cz//Default.as Přístroje a nástroje. (docx, 1,4 MB)

Informace č. j.: JMK 144470/2020 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Délka archivace spisů ve správních řízeních pro odbor životního prostředí, odbor dopravy a odbor regionálního rozvoje.

Informace č. j.: JMK 141024/2020 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Seznam příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a obchodních korporací, ve kterých má Jihomoravský kraj většinovou majetkovou účast.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!