Záchranný útvar HZS ČR ve čtvrtek 9. 12. 2021 rozveze do sedmi krajů testy do škol hzscr.cz/clanek/web-informacni 9. 12. 2021 (Jana Urbancová) - Záchranný útvar HZS ČR ve spolupráci se Skladovacím a opravárenským zařízením HZS ČR zítra rozveze ze skladu Masanta s. r. o. bezmála 1,3 milionů kusů testů do škol.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. prosinci 2021 eagri.cz/public/web/mze/voda/v Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vedoucí/ho oddělení eGovernment cloudu mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni Č. j. MV-186378-3/SST-2021, 15. PT, platné do 20. 12. 2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucí/ho oddělení architektury informačních systémů veřejné správy mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni Č. j. MV-200724-3/SST-2021, 14. PT, platné do 17. 12. 2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchní referent / rada oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni Č. j. MV-201209-2/OKV-2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerský rada oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni Č. j. MV-201212-2/OKV-2021

Projekt na zlepšení podmínek pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztah Včasná identifikace poruchy autistického spektra (ASD) a dostupnost náležité péče a služeb pro osoby s ASD je klíčem ke zlepšení situace nejen dětí s touto diagnózou, ale také jejich rodin, které v současné době v Gruzii čelí řadě problémů.

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, hledá uchazeče na pracovní pozici - vrchní referent / rada v oddělení řízení strategických projektů a krizového řízení mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vn Místo výkonu práce: Praha

Úroda chmele je nejvyšší za posledních 25 let eagri.cz/public/web/ukzuz/tisk Značné dešťové srážky a ideální teplotní podmínky během vegetačního období chmele dávaly předpoklad k tomu, že úroda “zeleného zlata” bude letos vyšší než v roce předcházejícím. Sumarizace dat provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) tento předpoklad potvrdila. Sklizňový rok 2021 se s celkovou produkcí chmele 8 306 tun...

Úroda chmele je nejvyšší za posledních 25 let eagri.cz/public/web/ukzuz/port Značné dešťové srážky a ideální teplotní podmínky během vegetačního období chmele dávaly předpoklad k tomu, že úroda “zeleného zlata” bude letos vyšší než v roce předcházejícím. Sumarizace dat provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) tento předpoklad potvrdila. Sklizňový rok 2021 se s celkovou produkcí chmele 8 306 tun...

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J) A PODUNAJSKÉ SPOLUPRÁCE (8X) VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH ZA ROK 2021 msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyn Formuláře pro průběžnou zprávu (PEZ) a závěrečnou zprávu (ZAZ) vyplňte a zašlete dle pokynů uvedených níže.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluz „žadatel je členem výboru zapsaného spolku Podvedení klienti z.s., který na neziskovém principu v souladu se svým posláním již několik let upozorňuje veřejnost na problém systémové neplatnosti pojistných smluv životního pojištění se spořící složkou. Více informací k celé problematice, vč. přehledu rozhodovací soudní praxe zapsaný...

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-28624/2021/73-12 mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluz Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-28624/2021/73-12 Účastníci řízení: Atlantic Management B.V.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!