Follow

Přehledně k cestování: Do Británie mohou očkovaní Češi bez karantény. Děti do 12 let nemusí před návratem na test mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media Od pondělí 2. srpna se mění zařazení zemí v cestovatelském semaforu, který pravidelně každý týden aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC. Největší změna se týká červených zemí, jejichž seznam se rozšíří o Dánsko a Francii. V pondělí zároveň pro očkované české občany...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!