Follow

Důrazně se nedoporučuje cestovat do zemí: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Tanzanie,... mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktual Důrazným nedoporučením cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 reaguje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví na hrozbu zavlečení nových a agresivnějších mutací...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!